KUDÜS’ÜN İSLÂM’DAKİ YERİ

Kudüs’ün geçmiş tarihine baktığımızda Yahudilerin, Hrıstiyanların ve Müslümanların hâkimiyetinde kalmış önemli mücadelelere sahne olmuştur. Her dinin kutsal kabul ettiği mekânları vardır. İslam dininin Kur’ân-ı Kerim’de, hadislerde Mescid-i Aksa ‘ya atıfta bulunması, Müslümanların ilk kıblesi olması Kudüs’ü, Müslümanlar açısından değerli kılmaktadır.

Kudüs ilk kıblemiz ve yeryüzündeki ikinci mescidimizdir.Ebuzer r.a Hz. Peygamber’e: ‘’ Ya Rasulullah yeryüzünde ilk önce hangi mescit inşâ edildi? Diye sordu. Rasulullah a.s.v Mescid-i Haram buyurdu. Sonra hangisi diye soruldu. Rasulullah a.s.v Mescid-i Aksa diye cevap verdi.[1] Rasululah a.s ve ashabı bi’setin onuncu yılı namazın farz kılındığı İsrâ ve Mirâç gecesinden başlayarak Mekke’de üç yıl, hicretten sonra Medine’de on altı ay boyunca Kudüs’e yönelerek namaz kılmışlardır. Kudüs, Peygamberimizin İsrâ ve Mirâç mucizelerine ev sahipliği yapmış bir belde olması hasebiyle İslâm ve Müslümanlar açısından müstesna bir yere sahiptir. İsrâ hâdisesi,  aynı ismi taşıyan İsrâ Suresi’nin ilk ayetinde zikredilmiştir.

‘’Bir gece kendisine ayetlerimizden, bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. (İsrâ 17/1) İsrâ ve Mirâç hadisesi içinde hikmetler ve dersler barındıran bir mucizedir.İsrâ yolculuğunun  hikmetlerinden birisi de İsrâ’nın başlangıcıyla bitişini yani Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksa’yı birbirine bağlamaktadır.Bu bağlantının Müslümanların bilinç, şuur, vicdanında oluşturduğu etki büyüktür.

Kudüs, İslâm’ın kutsal saydığı şehirlerin üçüncüsüdür.İslam’da ilk kutsal şehirMescid-i Haram’dır. İkinci kutsal şehir ise Medine-i Münevvere’dir. Üçüncü kutsal şehir ise Kudüs diğer adıyla Beyt-ül Makdis’tir. Hz. Peygamber s.a şöyle buyurdu: ‘’İbadet maksadıyla sefer ancak üç mescide yapılır. Bunlar;  Mescid-i Haram, Mesid-i Aksa ve benim şu  mescidimdir.[2]

Kudüs’ün İslam’daki değeri gösteren bir diğer özelliği, oraya gidip Mescid-i Aksa’da namaz kılmanın faziletidir. Hz. Peygamber s.a.s  şöyle  buyurur: ‘’ Mescid-i Aksa’ da kılınan namaz Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi haricindeki mescitlerde    kılınan beş yüz namaza denktir.[3]

Kur’a-ı Kerim’de, Kudüs’ün bereket ve kutsallığı hakkında ‘’Ey kavmim! Allah’ın size yazdığı kutsal toprağa girin.’’( Maide, 5/21) ayet dikkat çeker. Yine başka bir ayette ise ‘’ Hor görülüp ezilmekte olan kavmi İsrailoğullarını toprağına bolluk ve bereket verdiğimiz yerin doğu ve batı taraflarına mirasçı kıldık. (Araf 7/137)  ayeti de Kur’ân-ı Kerim’de yer alır.

 

 

Kudüs’ün İsâm’daki yerini ve faziletini gösteren hadis-i şerif de şu şekildedir:

 

‘’Allah rasulü s.a.s Zeyd bin Sabit’ten naklen şöyle buyurdu:

Müjdeler olsun Şam’a

Müjdeler olsun Şam’a

Müjdeler olsun Şam’a

Neden ey Allah’ın Rasulu.’’ diye sordular. Hz. Peygamber de şöyle cevap verdi.

-Çünkü melekler kanatlarını Şam üzerine germektedirler. Buyurdu.[4]

 

Eğer İslâm ümmeti Kur’ân ‘a ve Hz. Peygamber’in sünnetine yeniden bağlanıp amel ederse, inanıyoruz ki Ümmet-i Muhammed sav tekrar güçlenecektir.Ve kana susamış Siyonistlere Kur’ân’daki Müslümanların çok yakında geleceklerini görecektir.Bizler Kuddüs olan Allah’ın Kudüs’ü koruyacağına iman etmişizdir. Nitekim, Hz. Ömer (r.a)’’ Biz İslam ile şeref bulmuş bir milletiz eğer bu şereften uzaklaşırsak Allah bizi zelil eder.’’

 

Sonuçta, Hz Peygamber s.a.s Kudüs’ün fethini müjdelemiştir. Avf  bin Mâlik r.a ‘dan rivayetle Hz. Peygamber s.a.s şöyle buyurmuştur. ‘’Kıyametten önce gerçekleşecek altı şey sayacağım; ölümüm, Beyt-ül Makdis’in fethi.’’[5]

 

KADRİYE  KIZGIN [6]

 

[1] Buhâri, Kitâbu Ahâdisi Enbiyâ, Hadis no: 3401: Müslim, Kitabül Mesâcid, Hadis No: 1189-1190

[2] Buhâri, 21 Kitabu Fadli’s salat. Hadis No:1189, Müslim, Kitabul Hacc Hadis No:1397

[3] Mecmau’z zevâid,IV/7. Umdetülkari, VI/280

[4] Ahmed bin Hanbel ve Tirmizi nakletmiştir. Müsnedi Ahmed 35/483,Müesesse’t turisâle 2. Baskı tarih, h.1420 m. 1999 EL-Cami’us sahih sunanu’t-tirmizi, 5/734, Daru’ihya’ut, el- izi Beyrut..  Fedailuş ‘Şam ve Dimeşk, 1/5. Baskı , 4 Hadis No: 1605

[5] Sahihi Buhari, 8/275 Hadis No:3176 Daru’t_tuk_cin_necat, baskı tarihi h. 1422

[6] Bu makale Kudüs Tarihi ve Her Müslüman’ın Ortak Davası adlı kitaplardan faydalanılarak yazılmıştır.

 

Bu makale, Hucurat Hareketi’nin Aksa Halkaları Projesi kapsamında yazılmıştır.

Yorum Yapın

Yapılan Yorumlar
Abdullah Bayar
Bizi aydınlatığın için teşekür ederim yeni mesajlarınızı bekliyorum kardeşim Allah razı olsun bizi aydınlatığın ve bilgilendirdigin için,,